ترتیب ماه های میلادی با معادل تقریبی فارسی آن

برج

نام فارسی

نام انگلیسی

 ماه فارسی

۱

ژانویه

January

بهمن

۲

فوریه

February

اسفند

۳

مارس

March

فروردین

۴

آوریل

April

اردبیهشت

۵

مه

May

خرداد

۶

ژوئن

June

تیر

۷

ژولای

July

مرداد

۸

آگوست

August

شهریور

۹

سپتامبر

September

مهر

۱۰

اکتبر

October

آبان

۱۱

نوامبر

November

آذر

۱۲

دسامبر

December

دی

جزئیات در ذیل همین جدول

برابری ماه میلادی با ماه ایرانی

از تاریخ

ماه

تا تاریخ

ماه

برابر با

ماه

ماه

۱۱

دی

۱۱

بهمن

=

ژانویه

January

۱۲

بهمن

۹

اسفند

=

فوریه

February

۱۰

اسفند

۱۰

فروردین

=

مارس

      March

۱۱

فروردین

۱۰

اردبیهشت

=

آوریل

        April

۱۱

اردبیهشت

۱۰

خرداد

=

مه

May

۱۱

خرداد

۹

تیر

=

ژوئن

June

۱۰

تیر

۱۰

مرداد

=

ژولا

July

۱۱

مرداد

۹

شهریور

=

آگوست

August

۱۰

شهریور

۸

مهر

=

سپتامبر

September

۹

مهر

۱۰

آبان

=

اکتبر

October

۱۱

آبان

۹

آذر

=

نوامبر

November

۱۰

آذر

۱۰

دی

=

دسامبر

December

 برابری ماه ایرانی با ماه میلادی

از تاریخ

ماه

تا تاریخ

ماه

برابر با

ماه

۲۱

مارس (March)

۲۰

آوریل (April)

=

فروردین

۲۱

آوریل (April)

۲۱

مه (May)

=

اردبیهشت

۲۲

مه (May)

۲۱

ژوئن (June)

=

خرداد

۲۲

ژوئن (June)

۲۲

ژولا (July)

=

تیر

۲۳

ژولا (July)

۲۲

آگوست (August)

=

مرداد

۲۳

آگوست (August)

۲۲

سپتامبر (September)

=

شهریور

۲۳

سپتامبر (September)

۲۲

اکتبر (October)

=

مهر

۲۳

اکتبر (October)

۲۱

نوامبر (November)

=

آبان

۲۲

نوامبر (November)

۲۱

دسامبر (Desember)

=

آذر

۲۲

دسامبر (Desember)

۲۰

ژانویه (January)

=

دی

۲۱

ژانویه (January)

۱۹

فوریه (February)

=

بهمن

۲۰

فوریه (February)

۲۰

مارس (March)

=

اسفند