در ادامه مطالب امروز سایت ودا برای شما نرم افزار فوق العاده ای رو در زمینه قوانین راهنمایی و رانندگی آماده کرده که امیدواریم به دردتون بخوره†
با ودا در ادامه مطالب همراه باشید
url

برخ از ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ عبارتند از :

• ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ
• ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
• ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺩﻗﺖ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﺳﺆﺍﻻﺕ
• ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﯿﺠﻪ
• ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ
• ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺁﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ
• ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺭﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ
• ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ
• ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ
• ﻟﯿﺴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ
ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ
• ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ +۱۰ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ
• ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ
• ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺭﺩ
ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮ
• ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻦ ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍ
traffic_rules url
اندروید ۲٫۳ و بالاتر 12 مگابایت دانلود با لینک مستقیم